Vòng Quay UMP Khủng Long

Số người đang chơi: 275 (7 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      De*****sa - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Ste*****ona - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Tyl*****uri - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Mar*****by - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Jua*****ama - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Jos*****nda - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Pe*****ree - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Geo*****on - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Sha*****ne - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Jo*****gen - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Joh*****po - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Pat*****ri - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Alb*****esh - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Jam*****bel - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Je*****ra - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Er*****ia - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Ba*****oyd - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Je*****zak - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Ma*****dia - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Ra*****ro - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Joh*****ris - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Ch*****fy - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Dav*****ak - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Wi*****na - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Ro*****na - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Mat*****roy - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Kim*****ami - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Je*****an - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Ter*****ie - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      La*****aud - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Joh*****cka - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Jo*****dy - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Re*****ws - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Hen*****mp - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Jen*****on - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Ste*****mas - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Pa*****mas - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Pe*****cie - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Jus*****go - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Eug*****ton - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Aa*****ra - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Ad*****mo - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Mi*****ock - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Emi*****en - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Dan*****ora - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Je*****een - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Cy*****ine - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      No*****anz - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      St*****ida - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Ju*****tte - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Ro*****nia - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Ch*****ewe - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Ma*****ele - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Ph*****der - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Ran*****te - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Bil*****tes - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Ra*****zak - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Tyl*****ner - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Ro*****tes - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Ba*****da - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Rya*****an - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Pat*****ws - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Ti*****on - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Ba*****ett - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Em*****ld - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Jer*****ge - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Lar*****mo - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Aar*****ron - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Ale*****ra - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Chr*****ck - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Joe*****ha - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Lar*****bel - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Pa*****er - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Ch*****en - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Geo*****el - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Den*****per - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Jac*****er - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Bo*****el - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Mi*****tte - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Ger*****ger - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Al*****sa - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      De*****dro - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Vi*****cki - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Za*****ne - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Dav*****er - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Kev*****ubi - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Ca*****ong - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Eug*****sh - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Den*****isa - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Ron*****old - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Sam*****man - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Br*****gh - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Em*****een - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Bi*****ele - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Jo*****te - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Bi*****on - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Re*****gen - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Pa*****sa - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Aus*****an - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Ja*****er - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Br*****is - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Den*****man - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Ro*****ewe - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Ry*****ewe - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Pa*****sha - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Ga*****era - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Gr*****aud - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Je*****zak - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Dav*****era - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Jo*****bi - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Alb*****les - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Sa*****ge - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Mic*****uri - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Ama*****lia - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Rob*****er - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Ba*****ral - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Dan*****dy - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Fra*****al - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Kyl*****on - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Log*****fy - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Je*****sby - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Je*****hon - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Log*****ron - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Ja*****ony - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Wa*****ine - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Sha*****dro - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Fr*****anz - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Sa*****roy - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Sa*****go - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Ad*****ree - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Ry*****ris - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Log*****oy - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Ja*****ka - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Phi*****ta - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      El*****ie - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Ash*****is - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Jor*****ma - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Ra*****ar - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Dyl*****es - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Mar*****esh - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Ger*****en - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Ge*****na - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Jos*****on - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Ter*****ron - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Ar*****da - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Emi*****ora - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
182***om Bạn Nhận Được 19 KC 2023-02-01 11:38
182***om Bạn Nhận Được 19 KC 2023-02-01 11:38
Bao***ff Bạn Nhận Được 19 KC 2023-01-26 16:30
Bao***ff Bạn Nhận Được 19 KC 2023-01-26 16:27
113***om Bạn Nhận Được 19 KC 2023-01-06 17:18
113***om Bạn Nhận Được 19 KC 2023-01-06 17:18

Các vòng minigame khác

Vòng Quay M4A1 Hỏa Ngục

Đã chơi: 12232

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Yêu Bé Mon

Đã chơi: 1250

12,500đ 10,000đ

Vòng Quay Cầu Vồng

Đã chơi: 3415

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Scar Cá Mập Đen

Đã chơi: 2416

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay M1887 Vũ Trụ Hủy Diệt

Đã chơi: 5466

23,750đ 19,000đ

Lật Hình MP40 Huyền Thoại

Đã chơi: 2343

23,750đ 19,000đ

Máy Chế Tác MP5

Đã chơi: 3134

36,250đ 29,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »